OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH

ORGANIZOWANYCH PRZEZ BOSKI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. Z. O.O. obowiązujące od 23 lutego 2024 r.

I. Postanowienia ogólne:

 1. Boski Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej:

“Organizator”) z siedzibą w Rzeszowie (kod pocztowy 35-601), ul. Ćwiklińskiej

3/8, jako organizator turystyki w rozumieniu ustawy o imprezach turystycznych

i powiązanych usługach turystycznych (dalej „Ustawa”), stawia sobie za cel

zapewnienie podróżnym (dalej: „Uczestnicy”) optymalnych warunków

wypoczynku.

 1. Niniejsze „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Boski

Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, (dalej: „Warunki

Uczestnictwa”), stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c. i

określają prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika (dalej łącznie: „Strony”)

związane z oferowaniem, sprzedażą i realizacją imprez turystycznych Biura.

 1. Strony przekazują sobie wymagane Ustawą lub Umową o udział w imprezie

turystycznej (dalej: „Umowa”) informacje, oświadczenia i materiały za

potwierdzeniem odbioru w sposób odpowiedni do rodzaju uzgodnionego przez

Strony w Umowie trwałego nośnika.

 1. Informacje lub oświadczenia przekazane ustnie powinny być utrwalone na

trwałym nośniku, jeżeli uzasadnione jest to treścią informacji lub oświadczenia.

 1. Jeżeli Ustawa wymaga przekazania Uczestnikowi informacji lub

oświadczenia na określonym nośniku – zostanie użyty nośnik wskazany w

Ustawie.

 

II. Informacje przed zawarciem Umowy i zawarcie Umowy.

 

 1. Przed zawarciem Umowy Uczestnik otrzymuje od Organizatora w celu

zapoznania się:

 1. a) właściwy standardowy formularz informacyjny określony w art. 39 ust. 2

Ustawy

 1. b) Warunki Uczestnictwa oraz Program Imprezy zawierające informacje,

których udzielenie Uczestnikowi jest wymagane przepisami art. 40 ust. 1 oraz

innymi przepisami Ustawy,

 1. c) Warunki Ubezpieczenia określone w przypadku imprez krajowych umową

generalną nr 200861, w przypadku imprez zagranicznych umową generalną nr

201369 zawartymi pomiędzy Organizatorem a Compensa S.A. (dalej:

„Ubezpieczyciel”).

 1. Informacje udzielone Uczestnikowi mogą ulec zmianie przed zawarciem

Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy wymogu

poinformowania Uczestnika o zmianie.

      3. Zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z Warunkami

Uczestnictwa, Programem Imprezy i Warunkami Ubezpieczenia oraz po

potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w Imprezie przez Organizatora.

 1. Integralną część Umowy stanowią Warunki Uczestnictwa, Program Imprezy

oraz Warunki Ubezpieczenia.

 

III. Cena Imprezy. Przedpłata. Warunki płatności

 

 1. Rezerwacja uczestnictwa w Imprezie następuje wraz z wpłatą 999zł z

całkowitej ceny Imprezy do 7 dni od daty złożenia zamówienia. Pozostałą część

ceny Imprezy należy wpłacić najpóźniej do 15 czerwca 2024r. W razie zakupu

Imprezy w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy, Uczestnik

jest zobowiązany dokonać pełnej wpłaty. Po przekroczeniu powyższych terminów

brak wpłaty w ciągu 3 dni od wezwania Uczestnika przez Organizatora, ale nie

później niż dzień przed wyjazdem, jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa

w Imprezie. Niedokonanie wpłaty w ustalonym terminie powoduje rozwiązanie

Umowy w dniu następnym po upływie tego terminu, chyba że strony Umowy

postanowią inaczej.

 1. Podstawą do otrzymania przez Uczestnika świadczeń objętych Programem

Imprezy jest voucher/ skierowanie, a przy wyjazdach grupowych obecność na

listach Uczestników Imprezy.

 1. Uczestnik zobowiązany jest złożyć w wyznaczonym terminie wymagane

przez Biuro dokumenty związane z udziałem w Imprezie.

 

IV. Przeniesienie uprawnień z Umowy na inną osobę

 

Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie

wszystkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu Umowy, jeżeli osoba ta

jednocześnie przejmie wszystkie obowiązki wynikające z tej Umowy oraz

pokryje koszty związane z tą zmianą. Przeniesienie uprawnień i przejęcie

obowiązków jest skuteczne wobec Biura, jeżeli Uczestnik zawiadomi Biuro na

trwałym nośniku określonym w Umowie w rozsądnym terminie. Zawiadomienie

złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy uważa się w

każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.

 

V. Rozwiązanie Umowy przez Organizatora z powodu niewystarczającej

frekwencji na Imprezie.

 

Organizator może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Uczestnikowi

wpłat dokonanych z tytułu Imprezy w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy,

bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba

rezerwacji na daną Imprezę jest mniejsza niż 15 Uczestników a Organizator

powiadomił Uczestnika o rozwiązaniu Umowy nie później niż na 20 lub 7 dni bądź

48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy trwającej odpowiednio: ponad 6

dni lub 2 do 6 dni bądź krócej niż 2 dni.

 

VI. Rezygnacja z Imprezy przez Uczestnika; Opłata za odstąpienie od Umowy.

 

 1. Uczestnik może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem

Imprezy.

 1. Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Organizatora opłaty za

odstąpienie od Umowy („Opłata”) określonej w ust. 3.

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie, w razie odstąpienia

od Umowy Uczestnik jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz organizatora

Opłaty za odstąpienie od Umowy. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty

dokonanej przez Uczestnika a jej wysokość została zróżnicowana w oparciu o

czas, w jakim doszło do odstąpienia od Umowy i związane z nim spodziewane

oszczędności kosztów i spodziewane dochody z tytułu alternatywnego

wykorzystania danych usług turystycznych i wynosi:

          a) w razie odstąpienia od Umowy na 61 lub więcej dni przed rozpoczęciem

Imprezy – 7% ceny imprezy;

         b) w razie odstąpienia od Umowy na 60-31 dni przed rozpoczęciem Imprezy –

20% ceny imprezie

         c) w razie odstąpienia od Umowy na 30-7 dni przed rozpoczęciem Imprezy –

40% ceny imprezy;

         d) w razie odstąpienia od Umowy na 6 lub mniej dni przed rozpoczęciem

Imprezy – 90 % ceny imprezy.

 1. Biuro w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu

Uczestnikowi zapłaconej kwoty za Imprezę pomniejszonej o Opłatę.

 1. Postanowienia ust. 1-4 nie mają zastosowania w przypadku, gdy Ustawa

stanowi, że odstąpienie przez Uczestnika od Umowy lub jej rozwiązanie przez

Uczestnika następuje bez opłaty.

 

VII. Zmiana warunków Umowy.

 

 1. Warunki Umowy mogą ulec zmianie zgodnie z przepisami art. 44-46

Ustawy, z wyłączeniem możliwości zmiany ceny.

 1. O wszystkich zmianach Warunków Umowy oraz o związanych z nimi

uprawnieniach i obowiązkach Stron Organizator powiadomi Uczestnika na

trwałym nośniku.

 1. Uczestnik powinien po otrzymaniu zawiadomienia o zmianie Warunków

Umowy dokonywanych przez Organizatora na podstawie art. 46 ust. 2 Ustawy,

poinformować Organizatora na trwałym nośniku w terminie określonym w tym

zawiadomieniu czy przyjmuje proponowaną zmianę czy odstępuje od Umowy.

 

VIII. Prawa Uczestnika.

 

 1. Uczestnik ma prawo do świadczeń Organizatora gwarantowanych

Programem Imprezy.

 1. Wymagania specjalne związane z Imprezą, na które Strony wyraziły zgodę,

są określane w Umowie.

 1. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania Imprezy do korzystania z

fachowej pomocy i opieki przedstawiciela Organizatora.

 1. W przypadku, gdy Uczestnik znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w związku

z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu

art. 4 pkt 15 Ustawy, Organizator udziela Uczestnikowi odpowiedniej pomocy

na warunkach określonych w art. 52 Ustawy.

 1. Uczestnik może kierować wiadomości, żądania lub skargi związane z

realizacją Imprezy bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednictwem

którego została ona nabyta.

 

IX. Obowiązki Uczestnika

 

 1. Od chwili rozpoczęcia Imprezy Uczestnik zobowiązany jest stosować się do

wskazówek przedstawicieli Organizatora dotyczących realizacji programu

Imprezy.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróży, a gdy

wymagają tego przepisy, paszportu i wiz turystycznych. Przy wyjazdach

zagranicznych paszport musi być ważny minimum 3 miesiące lub dłużej od

daty planowanego powrotu, w zależności od kraju wyjazdu.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i

dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach

tranzytowych i docelowych.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych

oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu

zakwaterowania.

 1. Z zastrzeżeniem przepisów art. 50 Ustawy Uczestnik, a w przypadku

Uczestnika małoletniego, jego rodzice lub prawni opiekunowie, odpowiadają

wobec Organizatora za szkody wyrządzone przez niego podczas trwania

Imprezy i zobowiązani są do pokrycia spowodowanej szkody.

 1. W przypadkach podanych w Programie Imprezy właściciel bazy może

żądać wpłaty kaucji gwarancyjnej, rozliczanej po zakończeniu pobytu.

 

X. Ubezpieczenie i gwarancja

 

 1. Uczestnik jest objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych

wypadków (NNW) oraz w przypadku wyjazdów zagranicznych

ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL), zgodnie z warunkami ubezpieczenia

stanowiącymi integralną część Umowy.

      2. Jeżeli istnieją przeciwskazania lekarskie do udziału przez Uczestnika w

Imprezie, Uczestnik jest obowiązany poinformować o tym Organizatora.

 1. Jeżeli udział w Imprezie jest związany z określonymi wymaganiami

zdrowotnymi, informacje o tym zamieszcza się w Programie Imprezy. W

przypadku uczestnictwa w wypoczynku dzieci i młodzieży, stan zdrowia

Uczestnika musi być odpowiedni do uczestnictwa w tym wypoczynku, co

potwierdza rodzic lub opiekun przedkładając organizatorowi kartę

kwalifikacyjną Uczestnika.

 1. Organizator oświadcza, że posiada wymagane Ustawą zabezpieczenie

finansowe na wypadek niewypłacalności w formie gwarancji ubezpieczeniowej

wydanej przez Ubezpieczyciela oraz że zgodnie z Ustawą odprowadza

należne od Umów składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz na

Turystyczny Fundusz Pomocowy.

 1. Wypłata środków z gwarancji następuje:

W zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za

Imprezę – ubezpieczyciel wymieniony wyżej - Compensa S.A.

 

XI. Odpowiedzialność Organizatora

 

 1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich usług

turystycznych objętych Umową. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie

jest wykonywana zgodnie z Umową bądź nie są wykonywane usługi

stanowiące istotną część Imprezy, mają zastosowanie przepisy art. 48 Ustawy.

Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich

niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji Imprezy.

 1. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania usług turystycznych objętych Imprezą określają przepisy art. 50

Ustawy.

 1. Odpowiedzialność Organizatora oraz agenta turystycznego za błędy w

rezerwacji określa art. 53 Ustawy.

 1. Z zastrzeżeniem art. 50 ust. 5 Ustawy Organizatora ogranicza wysokość

odszkodowania, jakie ma zostać wypłacone przez Organizatora za

niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych objętych

Imprezą do trzykrotności ceny Imprezy względem każdego Uczestnika.

Ograniczenie to nie może dotyczyć szkód na osobie oraz szkód

spowodowanych umyślnie lub w wyniku niedbalstwa.

 1. Uczestnik może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w

Imprezie na warunkach określonych przez Ubezpieczyciela bądź innym,

wybranym indywidualnie przez Uczestnika zakładzie ubezpieczeń. Zawarcie

tego ubezpieczenia u Ubezpieczyciela może nastąpić przy podpisaniu

Zgłoszenia Umowy lub najpóźniej w dniu następnym.

 

XII. Procedura rozpatrywania skarg i pozasądowe rozwiązywanie sporów

konsumenckich.

 

 1. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora lub przedstawiciela

Organizatora w miejscu realizacji Imprezy o wszelkich niezgodnościach

stwierdzonych w trakcie realizacji Imprezy. W przypadku stwierdzonej

niezgodności Uczestnik ma prawo do złożenia skargi. W celu zapobiegania

szkodom skarga winna być złożona przez Uczestnika niezwłocznie, tak, aby

Organizator mógł jak najszybciej interweniować i wyjaśnić sprawę w trybie

pilnym. Organizator zaleca złożenie skargi w postaci papierowej lub

elektronicznej (mailem), ewentualnie na innym trwałym nośniku. Skarga

powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika i Imprezy, w

której uczestniczył (w tym m.in. numer Umowy oraz datę Imprezy albo, w

miarę możliwości, jedynie kopię zawartej Umowy), przedmiot skargi,

wskazanie niezgodności oraz określenie żądań. Biuro zaleca, aby skarga

została złożona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia zakończenia

imprezy. Uczestnik w trakcie rozpatrywania skargi przez Organizatora

powinien zapewnić współpracę z Organizatorem w zakresie niezbędnym do

rozpatrzenia skargi.

 1. Skarga związana z realizacją Imprezy może być kierowana bezpośrednio

do Organizatora lub do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego

Umowa została ona nabyta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje

skargę Organizatorowi. Skargę wniesioną do agenta turystycznego w danym

dniu uważa się za wniesioną z tym dniem do Organizatora. Agent turystyczny

oraz przedstawiciel Organizatora w miejscu realizacji Imprezy nie są

uprawnieni do uznawania roszczeń Uczestnika związanych z Umową, w

szczególności wynikających z wniesionej przez Uczestnika skargi.

 1. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana

Uczestnikowi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika

informacji, stosownie do okoliczności niezwłocznie.

 1. Do niestanowiących skarg wiadomości i żądań Uczestnika związanych z

realizacją Imprezy stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-3.

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów

prawa, Organizator nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania

skarg i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego

rozwiązywania sporów konsumenckich, jednak wykonując obowiązki nałożone

przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Organizator informuje, że

podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie

pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega

Organizator jest Inspekcja Handlowa.

 1. Informacje dotyczące internetowego przedsądowego systemu

rozstrzygania sporów konsumenckich za pomocą platformy utworzonej przez

Komisję Europejską znajdują się pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. XIII.

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa mają

zastosowanie przepisy Ustawy, Kodeksu cywilnego lub inne właściwe przepisy

prawa.

 1. Uczestnik może zapoznać się z treścią Ustawy, w tym przepisów

powołanych w Warunkach Uczestnictwa pod adresem: www.sejm.gov.pl.

 1. Warunki Uczestnictwa obowiązują od 23 lutego 2024 r. i mają

zastosowanie do Umów zawartych od tej daty.